Algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden van IT-Hulp 070 hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:

a. IT-Hulp 070: hierna te noemen ‘ITH’;

b. Opdrachtgever: Klant, particulier of zakelijk, die gebruik maakt of wil maken van de diensten van ITH

c. Dienst(en): Ondersteuning bij alle IT-gerelateerde vraagstukken, bestaande uit onder ander, maar niet beperkt tot: vrijblijvend (aankoop) advies, probleemoplossingen, (her-)installaties, aansluitingen en inrichtingen, die plaats kunnen vinden op locatie of via remote-support.

d. Opdracht: een overeenkomst tussen ITH en Opdrachtgever voor de levering van een Dienst(en) inclusief de Voorwaarden;

e. Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden ITH;

1.2 De Voorwaarden maken onderdeel uit en zijn van toepassing op iedere Opdracht of aanbieding.

1.3 Door de Opdrachtgever voorgestelde (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing, zijn niet bindend en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door ITH zijn aanvaard.

1.4 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden ten allen tijde geldig en van kracht. Opdrachtgever en ITH zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

2. Algemene voorwaarden van partners

2.1 Op alle Producten en Diensten die ITH aanbiedt samen met een partner, zijn tevens de algemene voorwaarden van de desbetreffende partner van toepassing.

3. Uitvoeringen

3.1 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de Opdracht eventueel wordt uitgevoerd door een IT-student in opleiding. Deze medewerker van ITH zal onder begeleiding van ITH de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze medewerker van ITH en ITH zullen zich hiervoor inspannen, maar geven geen garantie met betrekking tot het (eind-)resultaat. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Opdrachtgever te allen tijde verplicht is de tarieven voor de gewerkte tijd te voldoen, ongeacht het (eind-)resultaat van de dienstverlening.

3.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens tijdig aan ITH worden verstrekt, waarvan ITH aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht.

3.3 ITH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.

3.4 Opdrachtgever is ermee bekend dat als gevolg van uitvoering van de Opdracht er mogelijk gegevens, informatie en/of documenten
dan wel andersoortige data van Opdrachtgever (onherstelbaar) verloren kunnen gaan en/of beschadigd kunnen raken. ITH maakt, tenzij ITH dit nadrukkelijk als opdracht heeft geaccepteerd, in de regel geen back-up van voornoemde data van Opdrachtgever, en Opdrachtgever is er te allen tijde voor verantwoordelijk dat hij zelf tijdig een deugdelijke back-up c.q. een kopie maakt van zijn data.
Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van ITH is ITH niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verloren gaan dan wel beschadigd raken van data van Opdrachtgever.

3.5 Indien ITH en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan ITH de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.

3.6 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart ITH voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.

3.7 De geleverde diensten zullen uitsluitend verricht worden aan of op het adres, welke bij het aangaan van de Opdracht door de klant is
opgegeven.

3.8 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij Opdrachtgever zal ITH te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende
instantie(s).

3.9 Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de werknemers van ITH
berust bij ITH. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe.

4. Wijzigingen

4.1 Indien ITH en Opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. ITH zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

4.2 Tijdsinschattingen van ITH zijn slechts indicatief waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4.3 ITH kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele kosten die Opdrachtgever moet maken bij wijzigingen of annuleringen van de Opdracht. Dit ongeacht de reden van wijziging of annulering.

5. Tarieven

5.1 Alle door ITH vermelde tarieven zijn inclusief BTW.

5.2 ITH heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven zie www.ithulp070.nl/tarieven.

6. Betaling en annulering

6.1 Betaling van de totale kosten van de Opdracht geschiedt in de regel via iDEAL. Als alternatief biedt ITH de mogelijkheid om de totale kosten van de Opdracht te voldoen via digitale machtiging of cashbetaling.

6.2 Betaling anders dan door middel van de door ITH aangegeven betalingsmethodes is niet mogelijk.

6.3 Indien ITH incassomaatregelen moet treffen tegen de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de
wettelijke incassokosten verschuldigd.

6.4 Bij annulering van de Opdracht binnen 24 uur voorafgaande aan de geplande uitvoering, is Opdrachtgever een halfuur het geldende tarief verschuldigd.

6.5 Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan ITH een evenredige vergoeding verschuldigd.

7. Verzuim

7.1 Wanneer de Opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover ITH niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 ITH is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of
grove schuld van ITH. Indien en voor zover op ITH enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht. ITH is te nimmer aansprakelijke voor eventuele gevolgschade.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart ITH voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door
Opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.

8.3 Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zelf ter plekke aanwezig te zijn of er voor te zorgen dat een
afgevaardigde van Opdrachtgever de honneurs voor Opdrachtgever waarneemt.

8.4 Het geven van adviezen over aan te kopen producten, zoals onder andere software en/of hardware, ongeacht waar deze aangeschaft
worden, is te allen tijde op vrijblijvende basis. ITH kan nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor foutief aangeschafte
producten.

8.5 In verband met kwaliteitscontrole kan communicatie per telefoon en/of e-mail met medewerkers van ITH door ITH te allen tijde gemonitord worden.

9. Klachten

9.1 Klachten over de geleverde Diensten dienen door Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na uitvoering van de betreffende Opdracht, per e-mail of per online contactformulier op de website van ITH, te worden gemeld aan ITH.

10. Overmacht

10.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de
Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 De Voorwaarden, de Opdracht en andere opdrachten die voortvloeien uit of in verband staan met de Opdracht zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Voorwaarden, een Opdracht of andere opdracht die voortvloeien uit of verband houden met een Opdracht, dienen met uitsluiting van elke andere rechter aan de bevoegde rechter te worden voorgelegd.